Allmänt

Campingplatsen tillämpar Systemet Camping Key Europekort, vilket innebär att alla gästgrupper skall vara försedda med Camping Key Europekort.

Vid Bokning av Stuga/Rum

Vid bokning utfärdas i regel bokningsbekräftelse som sändes till gästen. Var god kontrollera denna så allt stämmer.

För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgiften inbetalats senast 10 dagar efter bokningen. Anmälningsavgiften utgår med 500 kronor av totalbeloppet.
Slutlikviden skall vara betald 30 dagar före ankomsten. Se datum på bekräftelsen/fakturan.
Bokningsavgift uttages med 100:-

Avbeställningsskydd

 kan erhållas mot avgift om 200:- för bokning per stuga och rum.

Avbokning med Avbeställningsskydd

Har avbeställningsskydd tecknats och Ni avbokar resan i samband med akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka /make, sambo ,familj eller medresenär, måste Ni kunna styrka ert förhinder med ett intyg från t.ex. läkare, myndighet, eller försäkringsbolag. Ni betalar då endast avbeställningsskyddet samt ( avbokningsavgift) 5 % av hyresbeloppet, dock lägst 200 kr.

Avbokning utan Avbeställningsskydd

Vid avbokning mer än 20 dagar före ankomst betalas 50 % av hyresbeloppet.
Vid avbokning mellan 20-7 dagar före ankomst betalas 70 % av hyresbeloppet.
Vid avbokning mindre än 7 dagar före ankomst betalas 100 % av hyresbeloppet.

Ändring som innebär annan ankomstdag, avresedag eller annat boende betraktas som avbokning och ny bokning.
Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen.

Bokat, ej betalt, objekt hålles för kunden, såvitt annat inte avtalats, till klockan 18.00 tillträdesdagen.

Incheckningstider

Incheckningstiden på campingplatsen för stugor, rum, är kl. 15.00.
Incheckningstiden på platser är kl. 13.00.

Utcheckningstider

Utcheckningstiden för campingtomt, stugor, rum och liknande är kl. 12.00. Efter dessa utcheckningstider äger campingplatsen rätt att uttaga ytterligare dygnsavgift.

Ordningsregler

På campingplatsen tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud.

Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europekort gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Betalning

För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning. Gäst är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott. För stugor, rum etc. krävs i regel betalning i förskott.

Campingplatsens ansvar

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.

Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Endast ett fordon per boende